نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/11/11 12:02:02 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:بارش باران
دما:4
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:93
میزان بارندگی:0.800000011920929
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:13
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:9

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:45 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:6
سرعت باد:8
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:100
میزان بارندگی:2.40000009536743
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:8

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:9
سرعت باد:3
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:76
میزان بارندگی:2
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:10

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:46 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:8
سرعت باد:5
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:1.70000004768372
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:12

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:45 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:12
سرعت باد:4
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:62
میزان بارندگی:0.300000011920929
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:11

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:46 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:14
سرعت باد:2
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:47
میزان بارندگی:1.20000004768372
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:3
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:46 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:15
سرعت باد:4
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:47
میزان بارندگی:0.600000023841858
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:15
سرعت باد:8
جهت باد:جنوی غربی
رطوبت نسبی:44
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:10

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:17
سرعت باد:5
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:34
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:46 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:14
سرعت باد:5
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:38
میزان بارندگی:0.00999999977648258
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:3
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:13
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:46 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:16
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:33
میزان بارندگی:0.00999999977648258
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:16

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:15
سرعت باد:7
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:33
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:6
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/11/11 11:57:47 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:21
سرعت باد:12
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:24
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:18
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:16