نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/09/05 09:51:34 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:بارش برف
دما:-3
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:100
میزان بارندگی:2.20000004768372
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:1
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:10

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:0.800000011920929
سرعت باد:2
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:100
میزان بارندگی:5.40000009536743
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:1
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:9

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:3
سرعت باد:4
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:93
میزان بارندگی:4.5
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:3
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:11

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:مه رقيق
دما:-0.100000001490116
سرعت باد:2
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:94
میزان بارندگی:1.39999997615814
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:3
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:15

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:مه آلود
دما:2
سرعت باد:3
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:100
میزان بارندگی:5.69999980926514
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:5
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:11

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:4.80000019073486
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:88
میزان بارندگی:8.39999961853027
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:5
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:7.30000019073486
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:98
میزان بارندگی:10.3999996185303
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:7
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:15

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:مه رقيق
دما:1
سرعت باد:5
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:100
میزان بارندگی:4.19999980926514
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:2
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:10

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:مه رقيق
دما:3
سرعت باد:4
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:97
میزان بارندگی:1.5
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:10
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:15

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:4.80000019073486
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:9.30000019073486
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:5
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:7.40000009536743
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:97
میزان بارندگی:8.5
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:49 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:8
سرعت باد:4
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:4.19999980926514
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/09/05 09:50:48 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:مه رقيق
دما:7.80000019073486
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:95
میزان بارندگی:2.09999990463257
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:10
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش باران و برف
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17