نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/09/01 01:29:30 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:13
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:76
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:12
سرعت باد:3
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:58
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:10
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:8

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:10
سرعت باد:3
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:62
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:12
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:9

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:17
سرعت باد:5
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:42
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:3
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:27
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:14
سرعت باد:2
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:41
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:13
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:مه آلود
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:11

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:13
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:44
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:11

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:15
سرعت باد:2
جهت باد:جنوی غربی
رطوبت نسبی:36
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:11
سرعت باد:9
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:46
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:9

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:12
سرعت باد:6
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:47
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:12

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:11
سرعت باد:2
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:46
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:13
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:12

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:23 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:14
سرعت باد:4
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:41
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:14
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:41
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:16

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/09/01 01:28:24 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:14
سرعت باد:3
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:41
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:3
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14