نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1394/01/07 08:06:09 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:11
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:66
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:00 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:6
سرعت باد:5
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:1.10000002384186
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:7
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:13

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:5
سرعت باد:3
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:93
میزان بارندگی:6.19999980926514
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:8
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:12

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:00 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:9
سرعت باد:3
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:81
میزان بارندگی:2.20000004768372
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:00 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:6
سرعت باد:3
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:93
میزان بارندگی:6.80000019073486
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:6
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:01 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:7
سرعت باد:4
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:5.80000019073486
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:15

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:01 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:10
سرعت باد:5
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:76
میزان بارندگی:0.800000011920929
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:4
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:87
میزان بارندگی:3.09999990463257
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:4
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:12

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:7
سرعت باد:4
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:76
میزان بارندگی:1
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:6
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:8
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بارش پراکنده
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:01 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:7
سرعت باد:5
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:81
میزان بارندگی:0.400000005960464
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:9
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:14

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:01 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:13
سرعت باد:3
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:62
میزان بارندگی:0.800000011920929
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:19

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:10
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:66
میزان بارندگی:0.100000001490116
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:10
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1394/01/07 08:01:02 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:12
سرعت باد:4
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:71
میزان بارندگی:0.00999999977648258
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:10
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:14
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:بارش باران
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کاهش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:مه صبحگاهي
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18