نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/08/08 09:39:34 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:9
سرعت باد:2
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:40
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:12
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:3.59999990463257
سرعت باد:7
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:40
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:19

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:8
سرعت باد:3
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:23
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:12
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:8.10000038146973
سرعت باد:4
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:30
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:22

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:44 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:5
سرعت باد:4
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:33
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:13
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:1
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:5.19999980926514
سرعت باد:3
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:29
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:22

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:8.89999961853027
سرعت باد:6
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:21
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:3
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:23

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:7
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:27
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-6
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:11
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:-2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:17

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:5.80000019073486
سرعت باد:4
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:33
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:4
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:4
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:36
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:8.39999961853027
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:23
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:16
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:24

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:46 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:11
سرعت باد:6
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:22
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:-1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/08/08 09:35:45 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:7.30000019073486
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:21
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:0
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:15
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:2
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:افزايش ابر
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:وزش بادشديد
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:22