نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/01/30 04:21:48 ق.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:23
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:23
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:25
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:29
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:24

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:12.3999996185303
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:57
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:1
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:21
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:3
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:6
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:18

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:21 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمی ابری
دما:20
سرعت باد:3
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:28
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:20
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:20

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:18.2999992370605
سرعت باد:0
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:22
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:27
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:28
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:30
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:26

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمی ابری
دما:12
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:40
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:23
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:27
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:23

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمی ابری
دما:11.8000001907349
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:58
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:4
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:25
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:20

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:19
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:26
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:10
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:25
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:27
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:23

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:21 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:خیلی ابری
دما:18
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:29
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:2
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:20
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:20

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:16.2000007629395
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:27
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:6
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:23
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:12
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:37
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:6
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:21
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:21

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:18.7999992370605
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:29
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:28
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:23

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:21 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:23
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:23
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:25
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:29
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:25

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/01/30 04:21:20 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابری
دما:17.6000003814697
سرعت باد:0
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:38
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:29
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:24