نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/08/04 10:25:19 ق.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:10
سرعت باد:3
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:64
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:ابري
دما:11.6000003814697
سرعت باد:6
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:84
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:8
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:21
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:15.6000003814697
سرعت باد:10
جهت باد:غربی
رطوبت نسبی:57
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:21
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:بادوگردوخاک
دما:15
سرعت باد:10
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:50
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:13
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:28
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:18
سرعت باد:4
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:52
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:23
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:نيمه ابري
دما:16.6000003814697
سرعت باد:3
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:43
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:5
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:19.7999992370605
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:43
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:12
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:25
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:13.6999998092651
سرعت باد:5
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:62
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:22
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:20.2000007629395
سرعت باد:5
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:38
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:قسمتي ابري
دما:20.2999992370605
سرعت باد:2
جهت باد:شرقی
رطوبت نسبی:25
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:7
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:23
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:کمي ابري
دما:23.6000003814697
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:22
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:22.7999992370605
سرعت باد:2
جهت باد:جنوبی
رطوبت نسبی:24
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/08/04 10:22:34 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:24.2999992370605
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:20
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:28
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:0
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:0