نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/06/05 07:38:18 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:30 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:34
سرعت باد:3
جهت باد:شمال غربی
رطوبت نسبی:12
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:20
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:34
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:37
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:38
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:38

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:27
سرعت باد:9
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:18
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:29
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:28
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:29
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:29

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:30 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:30
سرعت باد:3
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:14
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:33
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:32
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:33
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:33

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:35
سرعت باد:4
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:14
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:21
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:37
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:38
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:39
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:39

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:28
سرعت باد:4
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:12
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:19
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:33
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:33
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:34
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمي ابري
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:35

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:31
سرعت باد:5
جهت باد:جنوی غربی
رطوبت نسبی:15
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:13
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:33
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:32
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:33
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:33

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:34
سرعت باد:2
جهت باد:جنوب شرقی
رطوبت نسبی:9
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:19
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:35
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:35
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:36
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:36

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:30 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:25
سرعت باد:7
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:19
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:27
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:28
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:30
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:31

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:30
سرعت باد:10
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:16
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:22
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:32
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:34
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:35
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:35

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:27
سرعت باد:6
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:15
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:21
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:30
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:30
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:32
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:32

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:29 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:33
سرعت باد:4
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:9
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:20
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:34
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:34
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:36
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:36

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:30 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:31
سرعت باد:8
جهت باد:شمال شرقی
رطوبت نسبی:14
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:25
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:33
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:33
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:35
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:17
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:36

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/06/05 07:34:30 ب.ظ
وضعیت آب و هوا:صاف
دما:33
سرعت باد:0
جهت باد:شمالی
رطوبت نسبی:10
میزان بارندگی:0
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:19
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:33
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:وزش باد
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:35
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:37
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:بادوگردوخاک
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:37