نقشه آب و هوا-خراسان رضوی
 
  • سایت
  • وب
1393/02/04 12:00:05 ب.ظ
نقشه آب و هوا - خراسان رضوی

درگز

نام ایستگاه:Dargaz
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:20
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:60
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:15
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:26

قوچان

نام ایستگاه:Ghoochan
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:01 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:14
سرعت باد:6
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:77
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:9
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:21
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:16
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:5
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:16

گلمکان

نام ایستگاه:Golmakan
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:خیلی ابری
دما:15
سرعت باد:7
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:72
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:12
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:19

سرخس

نام ایستگاه:Sarakhs
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:21
سرعت باد:3
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:68
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:18
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:32
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:13
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:15
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:25

مشهد

نام ایستگاه:Mashhad
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:01 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:20
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:52
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:20
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:آفتابی
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:25

نیشابور

نام ایستگاه:Neyshaboor
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:16
سرعت باد:10
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:72
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:13
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:18
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:8
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:19

سبزوار

نام ایستگاه:Sabzevar
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:20
سرعت باد:4
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:52
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:28
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:24

فریمان

نام ایستگاه:Fariman
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:03 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:خیلی ابری
دما:20
سرعت باد:7
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:45
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:11
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:24
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:19
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:24

تربت جام

نام ایستگاه:TorbatJam
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:22
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:60
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:30
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:26

تربت حیدریه

نام ایستگاه:TorbatHeydariyeh
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:20
سرعت باد:9
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:45
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:12
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:26
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:24
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:7
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:21
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:26

کاشمر

نام ایستگاه:Kashmar
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:آفتابی
دما:22
سرعت باد:5
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:43
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:28
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:25
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:9
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:22
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:11
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:27

خواف

نام ایستگاه:Khaf
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:03 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:- -
دما:22
سرعت باد:2
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:60
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:32
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:14
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:28

گناباد

نام ایستگاه:Gonabad
آخرین بروزرسانی:1393/02/04 11:59:02 ق.ظ
وضعیت آب و هوا:خیلی ابری
دما:24
سرعت باد:3
جهت باد:- -
رطوبت نسبی:43
حداقل رطوبت:- -
حداکثر رطوبت:- -
میزان بارندگی:- -
ارتفاع از سطح دریا:- -
حداقل دما در 24 ساعت گذشته:14
حداکثر دما در 24 ساعت گذشته:28
پیش بینی 24 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 24 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 24 ساعته هوای آینده:26
پیش بینی 48 ساعته هوای آینده:- -
پیش بینی حداقل 48 ساعته هوای آینده:10
پیش بینی حداکثر 48 ساعته هوای آینده:23
پیش بینی 72 ساعته هوای آینده:کمی ابری
پیش بینی حداقل 72 ساعته هوای آینده:12
پیش بینی حداکثر 72 ساعته هوای آینده:28